ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 กันยายน 2561 / 13:41:36  
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานประโยชน์ ให้กับงานของสภากาชาดไทยต่อไป
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานประโยชน์ ให้กับงานของสภากาชาดไทยต่อไป
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยในครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ทั้ง 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุม จำนวน 1,060 คน

ทั้งนี้ การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ได้จัดขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของ สภากาชาดไทย ที่กำหนดให้เหล่ากาชาดจังหวัดในแต่ละภาค ต้องมีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภายในภาคไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี ซึ่งในส่วนของการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 มีสมาชิกทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำปาง โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของสภากาชาดไทย อีกทั้งเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ของเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ พร้อมสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง พร้อมทบทวนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยให้เหล่ากาชาดทุกจังหวัดได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างมวลสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่งในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อการประสานประโยชน์ ให้กับงานของสภากาชาดไทยต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : คมศักดิ์ หล่อเถิน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738