ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 กันยายน 2561 / 16:01:26  
สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ให้เทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ให้เทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปดูแล รักษาอนุรักษ์คลองแม่ข่าต่อไป

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ พื้นที่โครงการเลอตะวัน 456 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี “ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า” โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปดูแล รักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองแม่ข่าต่อไป อีกทั้งยังมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีด้วย
และโอกาสนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 40,000 ตัว ลงสู่คลองแม่ข่า เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมโยน EM Ball เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียและช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนในแหล่งน้ำ ซึ่งได้ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยมีแหล่งต้นน้ำมาจากลำห้วยธรรมชาติของเทือกเขาดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร และได้ไหลผ่านครอบคลุม 3 อำเภอ คืออำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง โดยสภาพปัจจุบันของคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤติ ทั้งในด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลอง ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่สะอาด
จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความอนุเคราะห์จากกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า โดยนำเครื่องจักรกลและกำลังพลเข้าพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่คลองแม่ข่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้การดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่า ในช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ตั้งแต่ตำบลศรีภูมิ ถึงประตูน้ำมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะความยาว 4,800 เมตร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา ได้ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อดูแล รักษาอนุรักษ์คลองแม่ข่าให้กลับมาสวยงามดังเช่นในอดีตอีกครั้ง

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 43

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738