ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กันยายน 2561 / 14:18:52  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ชูความเป็นเมืองวัฒนธรรมล้านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสู่ความเป็นสากล
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ชูความเป็นเมืองวัฒนธรรมล้านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสู่ความเป็นสากล


วันนี้ (25 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum) ครั้งที่ 3/2561 ในประเด็นเรื่อง “การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ” โดยมีส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องศ์กร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะถึงทิศทางการทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ซึ่งต้องเริ่มจากการพัฒนาในทุกๆ ด้าน คือ ด้านคมนาคม ขนส่ง ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ด้านการท่องเที่ยว โดยดึงศักยภาพความเป็นเมืองวัฒนธรรมล้านนา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มาเป็นฐานสู่ความเป็นสากล รวมถึงการสร้างมาตรการดูแลความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดต่างๆทั่วภาคเหนือ ดังนั้นจึงต้องเร่งจัดทำแผนแม่บท และแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : คมศักดิ์ หล่อเถิน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 68

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738