ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2561 / 15:04:02  
จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยจะเพิ่มประชาสัมพันธ์เชิงรุก Online On air On ground และเน้นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ได้เรียกคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ให้ร่วมกันทำการถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา และหามาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมทั้งทำแผนในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะเน้นการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.) การเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้น 2.) การน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับ 25 อำเภอ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านหมอกควันไฟป่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.) การปรับแผนและมาตรการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 4.) การเพิ่มช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น คือ Online , On air และ On ground
สำหรับ การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 นั้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม จะประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านการโดยสารทางอากาศ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูมิภาคและของประเทศโดยรวม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน เพื่อ “ชาวเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่และเศรษฐกิจที่ดี” ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง"


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/สินาภรณ์ ใจเฉียง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 65

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738