ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 กันยายน 2561 / 18:03:19  
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า โดยเร่งทำงานเชิงรุกร่วมกับ อปท. และผู้นำชุมชน กระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาและฟื้นฟูสองฝั่งคลอง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมคณะ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เสนอแนะแนวทางแก้ไข และปัญหาอุปสรรค เพื่อนำข้อมูลสรุปผลส่งให้แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ
โดยก่อนหน้านี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในทุกมิติ และดำเนินการประสานส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 คณะ ได้แก่ ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน , ด้านการบำบัดน้ำเสีย , ด้านการบังคับใช้กฎหมาย , ด้านการประชาสัมพันธ์ , ด้านการสร้างจิตสำนึก , ด้านการศึกษาและวิชาการ , ด้านการติดตามและประเมินผลการทำงานคลองแม่ข่า ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอพิจารณาร่างแผนแม่บทคลองแม่ข่า (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อให้ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า ได้แก่ การขุดลอกและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า โดยนำเครื่องจักรกลและกำลังพลเข้าพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่คลองแม่ข่า ทั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ที่คลองแม่ข่าไหลผ่านต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสองฝั่งคลอง อาทิ การขุดลอกตะกอน กำจัดวัชพืช การดักขยะเป็นช่วงๆ รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ยังได้จัดทำระบบรายงานสาเหตุแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม หรือสถานประกอบการ ให้รายงานคุณภาพน้ำเสีย การบำบัด การใช้ไฟฟ้า และคุณภาพน้ำทิ้ง แก่ทางจังหวัดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกเดือนอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738