ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 กันยายน 2561 / 16:57:55  
สพม.เขต 34 จัดการประชุมวิชาการ The Startup Education 360°
สพม.เขต 34 จัดการประชุมวิชาการ The Startup Education 360°
สพม.เขต 34 จัดการประชุมวิชาการ The Startup Education 360° เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยหวังให้เยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาThe Startup Education 360° : SESAO 34 Academic Symposium 2018 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง มองรอบด้าน 360° เพื่อการศึกษาไทยสู่สากล ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 42 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,200 คน
สำหรับ การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้เยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล รวมทั้งเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งมิติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 313

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738