ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ตุลาคม 2561 / 16:21:27  
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดความต่อเนื่อง และขยายผลลงไปสู่พื้นที่อย่างยั่งยืน

นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ซึ่งมีโครงการมากถึง 624 โครงการ ประกอบด้วย โครงการด้านแหล่งน้ำ ด้านสวัสดิการ/การศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านคมนาคม/สื่อสาร ด้านสาธารณสุข และด้านบูรณาการ/อื่นๆ ถือเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศ จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็น 1 ใน 6 ของศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีหน้าที่ในการศึกษา ทดลอง เพื่อหาความเหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือและมีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนได้นำไปปฏิบัติใช้ รวมถึงมีโครงการหลวงตั้งอยู่เป็นจำนวน ๒๗ แห่ง จากทั้งหมด ๓๘ แห่งทั่วประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้กำหนดนโยบายสำคัญที่ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดความต่อเนื่อง และขยายผลลงไปสู่พื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดกลไกลการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ นอกจากนี้ได้คัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือโครงการขยายผลที่มีลักษณะเป็นการน้อมนำแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ที่เป็นโครงการระดับดีมาก เป็นโครงการดีเด่น (Best Practice) อำเภอละ ๑ แห่ง รวมทั้งหมด ๒๕ แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีการขับเคลื่อนงานที่หลากหลายไม่เพียงแต่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเท่านั้น ยังรวมไปถึงโครงการขยายผลซึ่งมีลักษณะน้อมนำแนวทาง/หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง/สินาภรณ์ ใจเฉียง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738